Jak podaje UZP, Sejm odrzucił siedem z piętnastu poprawek Senatu. Większość poprawek miała charakter legislacyjno-redakcyjny.
Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP, a po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiła stanowisko przyjęte 31.1.2014 r.
Główne zmiany wprowadzane niniejszą nowelizacją dotyczą:

  • odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
  • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
  • zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich; wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
  • wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
  • zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
  • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

Źródło: UZP