Ostateczny kształt ustawy nowelizującej nadal nie został rozstrzygnięty. Zarządzeniem nr 51 z 3.11.2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał zespół do spraw opracowania projektu nowelizacji. W jego skład mają wejść m.in. podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym Ministra Infrastruktury i Środowiska, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych (pięć osób), stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego (cztery osoby).

Działalność zespołu ma umożliwić opracowanie takich propozycji zmian, które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich uczestników rynku przewozu osób, a w szczególności pasażerów. Wskazano, iż wśród szczegółowych zagadnień omawianych przez zespół mają znaleźć się kwestie:

– związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego,

– dotyczące postępowania w sprawie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zespół przygotuje opracowanie analiz następujących kwestii merytorycznych:

– ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 ze zm.; dalej: PublTranspZbU);

– projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Wykaz Prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nr UD126);

– propozycji zmian do PublTranspZbU zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów;

– opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Nie wskazano daty zakończenia prac zespołu.