Nowelizacja przepisów o fluorowanych gazach cieplarnianych

Celem ustawy jest dostosowanie regulacji krajowych do prawa Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych - wykonanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U.UE L 150/195).

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 12.7.2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw:

  • ujednolicenie obowiązków nałożonych na operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, przedsiębiorców i personel wykonujący określone czynności w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych;
  • w odniesieniu do operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane zmianie ulegnie zakres obowiązków dotyczących konieczności zakładania i prowadzenia kart urządzeń, wykonywania określonych czynności przez odpowiednio certyfikowany personel, posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w odniesieniu do nowego katalogu urządzeń oraz wykonywania obowiązkowych kontroli szczelności. Zmieni się także częstotliwość przeprowadzania kontroli, co jest związane ze zmianą jednostki, w jakiej wyrażane są limity napełnienia urządzeń fluorowanymi gazami cieplarnianymi - z kg na CO2eq (równoważnik dwutlenku węgla);
  • zmiana obowiązków nałożonych na producentów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych w zakresie wymogu etykietowania (podawanie większej liczby informacji umieszczanej na etykiecie) oraz sprawozdawczości;
  • modyfikacja dotychczasowych rozwiązań regulujących działanie dwóch baz danych prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę, w których gromadzone są informacje dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, tj. Centralnego Rejestru Operatorów oraz Bazy Danych Sprawozdań (zmieniono katalog danych umieszczanych w tych bazach, zmodyfikowano formularze Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej i sprawozdań oraz dokonano zmiany niektórych funkcjonalności). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności