Główne zmiany dotyczą organizacji i funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Z art. 400e ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod), wynika, że organami wojewódzkich funduszy są rady nadzorcze wojewódzkich funduszy i zarządy wojewódzkich funduszy . Natomiast obsługę rad nadzorczych wojewódzkich funduszy i zarządów wojewódzkich funduszy zapewniają biura wojewódzkich funduszy. Nowelizacja dodała ust. 3, zgodnie z którym organizację wewnętrzną biur wojewódzkich funduszy określają zarządy wojewódzkich funduszy .

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 898), w terminie 14 dni od dnia powołania rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚGW) miała skierować do zarządu województwa wniosek o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Chodzi tu o radę powołaną do 24.5.2017 r. Z art. 2 ust. 1 i 2 nowelizacji wynika, że w przypadku nieskierowania przez radę nadzorczą WFOŚGW takiego wniosku, wojewoda przedłoży zarządowi województwa uzgodnione z ministrem środowiska wnioski w sprawie powołania członków zarządu WFŚGW , w terminie 7 dni od dnia wejścia nowelizacji, czyli do18.10.2017 r. Jeżeli zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wniosku wojewody nie powoła członków zarządu WFOŚGW zgodnie z tym wnioskiem, powołania ich dokona wojewoda.

W przypadku gdy do 11.10.2017 r. zarząd województwa nie powołał członków zarządu WFOŚGW (zgodnie ze wspomnianym wyżej wnioskiem rady nadzorczej WFOŚGW) powołania członków zarządu WFOŚGW dokonuje rada nadzorcza WFOŚGW.

W konsekwencji, mandat dotychczasowych członków zarządu WFOŚGW wygasa z dniem powołania członków zarządu na wymienionych zasadach.

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem art. 400p PrOchrŚrod, minister środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania organów WFOŚGW oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego i sprawnego działania WFOŚGW oraz właściwej realizacji ich zadań. Poprzednio przepis ten stanowił, że organizację wewnętrzną WFOŚGW, szczegółowy tryb działania ich organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określały statuty WFOŚGW nadawane, w drodze uchwały, przez sejmiki województw.

W związku z tym, zgodnie z art. 3 nowelizacji, statuty nadane WFOŚGW na podstawie art. 400p PrOchrŚrod według poprzednich zasad zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 400p PrOchrŚrod w brzmieniu nadanym nowelizacją .