Ustawa z 8.6.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383) wprowadziła kolejne rozwiązania legislacyjne ukierunkowane na wsparcie dla osób narodowości ukraińskiej przybyłych w wyniku konfliktu zbrojnego na teren RP.

Nowością jest m.in. nowe rozwiązanie legislacyjne (art. 40b PromZatrU), gdzie postanowiono, że starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia z języka polskiego dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy cudzoziemców. Cudzoziemcom odbywającym szkolenie stypendium nie przysługuje. Należność przysługująca instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia dla jednego cudzoziemca za jedno szkolenie nie może przekroczyć 2000 zł. Cudzoziemiec może wziąć udział w jednym szkoleniu. W uzasadnionych przypadkach starosta może zwiększyć należność przysługującą instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia z języka polskiego branżowego dla jednego cudzoziemca za jedno szkolenie do wysokości 3000 zł.

W kolejnych jednostkach redakcyjnych ww. artykułu podano także, że przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń, starosta jest obowiązany uwzględnić co najmniej trzy spośród poniższych kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia:
1) jakość oferowanego programu szkolenia;
2) certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;
3) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia;
4) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych; i higienicznych warunków realizacji szkolenia;
5) koszty szkolenia.

Warunki przeprowadzenia szkolenia określa umowa zawarta przez starostę z wybraną instytucją szkoleniową. Natomiast w ust. 6 przewidziano elementy konstrukcyjne umowy, gdzie podano, że umowa, o której mowa w ust. 5, określa w szczególności:
1) nazwę i zakres szkolenia;
2) miejsce i termin realizacji szkolenia;
3) liczbę uczestników szkolenia;
4) należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia;
5) program szkolenia;
6) sposób dokumentowania przebiegu szkolenia.

Co ciekawe, przewidziano również mechanizm zwrotu ww. środków przez uczestnika do powiatu, co ma odzwierciedlenie w zapisach ust. 9, gdzie postanowiono, że cudzoziemiec, który przerwał szkolenie z własnej winy, zwraca kwotę wydatkowaną na finansowanie szkolenia w wysokości proporcjonalnej do długości szkolenia, jaka pozostała do jego zakończenia.

Podsumowując, nowelizacja specustawy oraz innych ustaw wprowadziła kolejne formy wsparcia osób pochodzenia ukraińskiego. Rozwiązania te będą realizowane przez starostę (w ramach powiatu), a środki finansowe na ten cel będą pochodzić z Funduszy Pracy, czyli państwowego funduszu celowego.