Najważniejsza zmiana wprowadzona nowelizacją dotyczy przepisów mających na celu umożliwienie wykorzystania metanu w likwidowanych zakładach górniczych lub ich oznaczonych częściach.

Od wejścia w życie ustawy z 30.11.2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1991) nie będzie konieczności uzyskiwania przez przedsiębiorstwo górnicze (którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalni, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywanie majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni) koncesji węglowodorowej na wydobycie metanu. Zmiana ta uprości pozyskanie i zagospodarowanie tego gazu, który wydziela się także wtedy, gdy kopalnia nie wydobywa już węgla, jak również zapewni bezpieczeństwo sąsiednich zakładów górniczych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.