Nowelizacja prawa energetycznego

Nowelizacja przewiduje całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego. Wprowadzono bowiem do ustawy przepis przewidujący zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE).

Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją:

  1. Ustawa przewiduje harmonogram rezygnacji z zatwierdzania i stosowania taryf dla obrotu gazem ziemnym.
  2. Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa obrotu obowiązek podjęcia starań w zakresie dostosowania wiążących je z odbiorcami umów sprzedaży i umów kompleksowych . Obowiązek ten ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli umowa sprzedaży paliw gazowych lub umowa kompleksowa nie określa już ceny paliw gazowych lub sposobu jej ustalania, lub sposób ustalania ceny odnosi się wyłącznie do ceny wynikającej z zatwierdzonej taryfy dla paliw gazowych.
  3. Po upływie terminów określonych w ustawie dla czasowego utrzymania zatwierdzania taryf dla paliw gazowych, tj. ostatecznie po dniu 1.1.2024 r., zatwierdzaniu przez Prezesa URE nie będą podlegać taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Po tej dacie Prezes URE nadal będzie zatwierdzał taryfy dla paliw gazowych w zakresie działalności sieciowej realizowanej przez wszystkich operatorów systemów gazowych w celu zapewnienia ochrony odbiorców paliw gazowych przed nadmiernym wzrostem stawek opłat za świadczenie tych usług.
Ważne

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1–8 i 10, art. 2 pkt 1–10, 12 i 14–19 oraz art. 3–5, które wchodzą w życie

z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2, który wchodzi w życie 10.9.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności