Pracownicze programy emerytalne stanowią grupową formę budowania kapitału na emeryturę i obok PPK są częścią drugiego filaru emerytalnego. Zgodnie z danymi na koniec 2020 r. (danych za rok 2021 jeszcze nie ma) KNF wskazał, że w PPE prowadziło 2370 pracodawców, a PPE oferuje 30 instytucji finansowych. W PPE uczestniczyło wówczas 631 761 osób, a łączna wartość aktywów zgromadzonych w PPE wynosiła ok. 17 mld zł. W 2021 r. nastąpił najprawdopodobniej wzrost aktywów do około 20 mld zł, natomiast liczba programów i uczestników mogła się zwiększyć w nieznaczny sposób.

W ramach nowelizacji PPE przewidziano przede wszystkim:

1) wprowadzenie przepisów dotyczących przenoszenia środków zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego;

2) uatrakcyjnienie warunków uczestnictwa w PPE, jeśli chodzi o wnoszenie przez uczestnika składki dodatkowej (dobrowolnej):

  • zniesiono fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszczono finansowanie tej składki również z innych źródeł niż wynagrodzenie uczestnika PPE. Nowa konstrukcja która ma zachęcić do jeszcze większego lokowania środków w ramach PPE;

3) wprowadzenie ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych:

  • zniesiono najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne obciążające pracodawców. Realizacja tych obowiązków będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE , które posiadają do tego niezbędną infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe. Co w praktyce oznacza mniej obowiązków administracyjnych, zwłaszcza przekazywanie danych do KNF,
  • wobec zmniejszenia obowiązków administracyjnych dla pracodawców, wprowadzono obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (w styczniu i lipcu każdego roku). PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego. To pozwoli weryfikować czy pracodawcy którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK nadal mają do tego prawo;

4) ułatwienie pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową;

5) zmianę przepisów, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości:

  • uregulowano maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy),
  • po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej, pracodawca nie będzie musiał wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej. Co oznacza usunięcie pewnych wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie;

6) skrócenie z 12 miesięcy do 3 miesięcy okresu wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE.

Poza PPE Rząd planuje również zmiany w ramach IKE i IKZE:

1) ułatwienie zawierania umowy o prowadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej;

2) dostosowanie przepisów, które regulują limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – od 2021 r. prowadzący JDG mogą wpłacać na IKZE środki w większej wysokości niż pozostałem osoby – ponad 10 500 zł w 2022 r., wobec ponad 7000 zł dla pozostałych osób.