Ustawa z 7.4.2022 r. dokonuje nowelizacji ustawy z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz nowelizacji ustawy z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Brak obowiązku składnia informacji rocznej do KNF przez pracodawcę

Najważniejsza zmiana z perspektywy pracodawcy, to brak obowiązku składania do KNF rocznej informacji dotyczącej prowadzonego programu. Dotychczas pracodawca miał obowiązek co roku składać do KNF roczną informacje, najpóźniej do 1 marca za rok poprzedni. Po zmianach, obowiązek ten zostanie przeniesiony na instytucje finansowe.

To instytucja finansowa prowadząca program będzie miała obowiązek przekazania organowi nadzoru roczną informacje dotyczącą̨ realizacji programów. Roczna informacja, za rok poprzedni będzie przekazywana do 31 stycznia. Nie jest jeszcze określone co dokładnie instytucja będzie musiała przekazać do KNF. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres rocznej informacji dotyczącej realizacji programów, tryb jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzór, mając na względzie potrzebę̨ dysponowania koniecznymi danymi dotyczącymi realizacji programów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz organ nadzoru, a także potrzebę̨ zapewnienia właściwej ochrony praw uczestników tych programów.

Zakres obowiązku informacyjnego nie będzie tożsamy z obowiązkiem raportowym obciążającym obecnie pracodawców. Będzie on korespondował z zakresem informacji posiadanych przez te podmioty, co będzie równocześnie pociągać za sobą potrzebę wydania nowego rozporządzenia dotyczącego przekazywania przez zarządzających rocznej informacji dotyczącej realizacji PPE. Dane objęte proponowanym obowiązkiem informacyjnym będą analogiczne do danych przekazywanych corocznie do KNF przez zarządzających.

Ważne

Informacja przekazana przez pracodawców za rok 2021 do 1.3.2022 r. była ostatnią jaką w tym zakresie pracodawcy mieli obowiązek przesłania do KNF.

Nowy obowiązek informacyjny pracodawców – dwa razy w roku

Pracodawca będzie miał obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA z siedzibą w Warszawie (czyli spółce, która odpowiada między innymi za nadzór nad PPK) oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na 1 stycznia i na 1 lipca w danym roku kalendarzowym.

Jest to powiązane ze zwolnieniem z obowiązku tworzenia PPK przez pracodawców, którzy prowadzą PPE na określonych zasadach (składka podstawowa nie może być niższa niż 3,5% a poziom partycypacji nie może być niższy w PPE niż 25%). Oświadczenie będzie przekazywane w postaci elektronicznej albo postaci papierowej do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym.

Konieczność przekazywania przez pracodawcę do PFR oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na 1 stycznia i na 1 lipca w danym roku kalendarzowym jest skorelowana z przepisem art. 133 ust. 2 pkt 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zgodnie z którym przepisy ustawy o PPK stosuje się do podmiotu zatrudniającego, o którym mowa w ust. 1, począwszy od dnia następującego po 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

Ważne

Zgodnie z przepisami ustawy po raz pierwszy obowiązek powstanie w lipcu 2022 r.

Pracodawcy będą mieli czas do 31.12.2026 r. do dostosowania prowadzonych programów do zmian wprowadzonych komentowaną ustawą. Przez dostosowanie należy rozumieć wpisanie odpowiednich postanowień do umów składających się na PPE i zarejestrowanie tych zmian w KNF. Ustawa zgodnie z poprawką przyjęta przez Senat, a następnie uwzględnioną przez Sejm wejdzie w życie, co do zasady, od 1.7.2022 r. z kilkom wyjątkami, które wejdą w życie od 1.1.2023 r. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.