Nowelizacja KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”

Cel zmian

Głównym celem nowelizacji KSR Nr 7 było dostosowanie jego zapisów do zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości ustawą z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Zmiana ustawy wynikała z konieczności implementacji dyrektywy w sprawie rachunkowości, odnośnie między innymi nowej kategorii jednostek – „jednostek małych”.

Jednostki małe – definicja

Poprzez jednostki małe należy rozumieć spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo–akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, inne osoby prawne, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących wielkości:

1) suma bilansowa – 17 000 000 zł;

2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów – 34 000 000 zł;

3) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym – 50.

Ustawa wprowadziła także rozszerzenie katalogu tych jednostek o inne, nie objęte dyrektywą, tak aby większa liczba podmiotów mogła skorzystać z uproszczeń. Z uwagi na zmieniające się środowisko gospodarcze wprowadzone zostały również inne uproszczenia w rachunkowości. Z założenia wprowadzone uproszczenia mają przyczynić się do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez jednostki małe.

Zakres zmian

W związku z powyższym główne zmiany zapisów KSR Nr 7 dotyczą zmiany (rozszerzenia) katalogu jednostek, do których adresowane są uproszczenia:

1) z tytułu klasyfikowania umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego zamiast przepisami ustawy o rachunkowości;

2) dotyczące zaniechania ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

3) stosowania do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisów ustawy (przed zmianami do wyceny należało stosować rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12.12.2001 r.).

Ponadto w znowelizowanym KSR Nr 7 odzwierciedlenie znalazły również przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące rozszerzenia, doprecyzowania i uporządkowania zapisów jej załączników.

Znowelizowany KSR Nr 7 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania.

Tym samym KSR Nr 7 po zmianach może mieć także zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2015 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności