Ważną zmianą jest dodany art. 7a ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., dalej: KPA). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku, bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Zasadą będzie zatem rozstrzyganie wątpliwości w zakresie niejasnego prawa na korzyść strony. Jest to niezwykle pożądany kierunek zmian w kontekście częstych zmian prawa oraz jego skomplikowania.

Wprowadzona zostanie możliwość wniesienie ponaglenia w przypadku niezałatwienia sprawy wterminach określonych w KPA, bądź gdy postępowanieprowadzone jest przewlekle. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia w stosunku do organu prowadzącego sprawę.

Ważną zmianą jest umożliwienie pracownikom upoważnionym do prowadzenia postępowań poświadczania okazanych dokumentów za zgodność z oryginałem . Dotychczasowa praktyka dopuszczała takie poświadczenia. Dobrze, iż wspomniana kwestia została uregulowana na poziomie ustawowym z jednoczesnym określeniem charakteru takiego poświadczenia. Będzie ono mieć charakter dokumentu urzędowego, co dotychczas nie było określone.

Nowe przepisy przewidują również możliwość przeprowadzenia mediacji, jeżeli charakter sprawy na to pozwala. Uczestnikami mediacji mogą być strony, a także organ prowadzący postępowanie.

Wprowadzony został nowy tryb postępowania, tzw. milczące załatwienie sprawy. Możliwość prowadzenia postępowania w ten sposób uzależniona jest od przepisu szczególnego, który na to pozwala. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej, albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym, organ ten: nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Novum jest także możliwość zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi takiego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kolejnym nowym trybem postępowania jest postępowanie uproszczone. Sprawę prowadzi się w ten sposób, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Takie postępowanie dotyczy co do zasady uprawnienia lub obowiązku tylko jednej strony.

Postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.

Wprowadzono także dział dotyczący wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Wspomniane przepisy nie będą miały zastosowania, gdy przedmiotowe kwestie uregulowane są w przepisach szczególnych.

Uregulowane zostały zasady dotyczące współpracy z innymi państwami i organami Unii Europejskiej z jednoczesnym odesłaniem do przepisów prawa UE.