Coraz częściej decyzję o przyznaniu kredytu lub nie, podejmują zautomatyzowane systemy często oparte o sztuczną inteligencję. Ponadto, decyzje opiera się o dane alternatywne jak np. opublikowane w mediach społecznościowych. Wniosek Komisji zdążył już zaopiniować Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wskazując, że zmiana zmierza w dobrym kierunku, jednak konieczne są silniejsze i jaśniejsze ramy oceny kredytowej, by określić kiedy organizacja kredytowa może korzystać z danych alternatywnych.

Przede wszystkim wniosek Komisji gwarantuje prawo do informacji osoby, której dane dotyczą gdy ocena kredytowa jest oparta na profilowaniu lub innych rodzajach zautomatyzowanego przetwarzania danych. Konsumentom ma być zapewnione prawo do żądania udziału człowieka w ocenie jak i wyjaśnienia sporządzonej oceny jasnym i prostym językiem.

Tekst wniosku wskazuje, że ocena kredytowa może opierać się na „istotnych i dokładnych informacjach o dochodach i wydatkach konsumenta oraz innych okolicznościach finansowych i ekonomicznych, które są konieczne i proporcjonalne” oraz przekierowuje do wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego, które określają kategorie danych, które można przetwarzać. Można stąd domniemywać, że Komisja dąży do zakazu przetwarzania danych alternatywnych w procesie oceny kredytowej.

EIOD w swojej opinii wskazuje, że ograniczenie przetwarzania danych osobowych powinno iść jeszcze dalej i wskazywać wprost zakaz przetwarzania danych z art. 9 RODO, czyli zabronione byłoby przetwarzanie danych biometrycznych, danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne czy orientację seksualną.

Ponadto EIOD uważa, że kwestia możliwości żądania udziału człowieka w procesie podejmowania decyzji powinna być bardziej doprecyzowana, a dodatkowo wprowadzona procedura kontroli jakości danych. Za konieczne wskazuje się stworzenie pewnego rodzaju otwartego katalogu zewnętrznych źródeł danych, które są ważne dla przeprowadzenia oceny kredytowej.

EIOD przeanalizował również zautomatyzowane systemy wykorzystywane do przeprowadzenia oceny w oparciu o opublikowany niedawno projekt rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji i wskazał, że zgodnie z założeniami projektu jest to procedura o wysokim ryzyku ponieważ odnosi się do zasobów finansowych oraz podstawowych usług. Wobec takich procedur projekt rozporządzenia przewiduje dodatkowe wymagania. Stąd EIOD uważa, że wniosek Komisji powinien brać pod uwagę również ww. rozporządzenie i zostać z nim zintegrowany.

Obecnie prace nad wnioskiem Komisji Europejskiej w zakresie zmian w dyrektywie dot. kredytów konsumenckich trwają w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/eu-privacy-watchdog-calls-for-stricter-data-use-to-guarantee-fair-access-to-credit/