Nowela ustawy o Policji

Przymiot niekonstytucyjności TK przypisał m.in. przepisom o podstawach prawnych kontroli operacyjnej oraz braku niezależnej kontroli pobierania danych telekomunikacyjnych przez służby. Za niekonstytucyjny uznany również został brak obowiązku niszczenia zgromadzonych danych, które okazały się nieprzydatne w dalszym toku postępowania. Przepisy, co do których TK orzekł ich niekonstytucyjność, utraciły moc obowiązującą 6.2.2016 r. Nowe przepisy zostały przyjęte pomimo licznych zastrzeżeń wyrażanych m.in. przez RPO, GIODO, Krajową Radę Sądownictwa oraz licznych przedstawicieli środowisk prawniczych.

Nowe przepisy wprowadzone nowelą z 15 stycznia dotyczą przede wszystkim zakresu niejawnej kontroli operacyjnej. Zgodnie z art. 19 ust. 6 składają się na nią:

1) uzyskiwanie i utrwalanie treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

2) uzyskiwanie i utrwalanie obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne;

3) uzyskiwanie i utrwalanie treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4) uzyskiwanie i utrwalanie danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych;

5) uzyskiwanie dostępu i kontrola zawartości przesyłek.

Łączny czas kontroli nie może być dłuższy niż 18 miesięcy – decyzje o kolejnych przedłużeniach podejmuje sąd okręgowy, przy czym zapoznaje się on z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas stosowania dotychczasowej kontroli operacyjnej zarządzonej w danej sprawie (art. 19 ust. 8, 9 i 10). Nowela wprowadza przy tym zasadę, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi oraz usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną (za wyjątkiem mikro- i małych przedsiębiorców) są zobowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej (art. 19 ust. 12 i 12a).

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, dzięki której dane pozyskane w trakcie kontroli operacyjnej, objęte tajemnicą obrończą lub tajemnicą spowiedzi (odesłanie do art. 178 KPK), podlegać będą niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu (art. 19 ust. 15f ust. 1). O wykorzystaniu w postępowaniu pozyskanych w trakcie kontroli operacyjnej materiałów zawierających tajemnicę notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską, statystyczną lub mediatora decydować ma każdorazowo sąd – w przypadku gdy nie zezwoli on na wykorzystanie takich materiałów, mają być one niezwłocznie niszczone (art. 19 ust. 15f – 15h).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności