Na stronie internetowej Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zakłada on dodanie do art. 17 ust. 2 PodLokU, zawierającego katalog zwolnień ustawowych od opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, nowego pkt 6. W rezultacie z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej zostałyby zwolnione osoby korzystające czasowo z lecznictwa uzdrowiskowego na terenie gminy będącej ich miejscem zamieszkania, mające miejsce zamieszkania poza obszarem, któremu nadano status uzdrowiska.

Warto jeszcze wspomnieć o motywach, którymi kierowali się projektodawcy ww. rozwiązań legislacyjnych. Jak podano w uzasadnieniu wspomnianego projektu – zgodnie z aktualnymi przepisami osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości uznanej za miejscowość uzdrowiskową w rozumieniu art. 17 ust. 1a PodLokU, które w celach zdrowotnych czasowo przebywają w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego położonym w tej miejscowości (miejscowości ich zamieszkania) nie są zobowiązane do uiszczania opłaty uzdrowiskowej. Obowiązek uiszczania takiej opłaty jest natomiast nałożony na osoby mieszkające na terenie danej gminy, ale poza obszarem, któremu nadano status uzdrowiska. Jak dodano, projektowana ustawa zmienia ten stan, doprowadzając do sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy gminy korzystający z lecznictwa uzdrowiskowego na terenie tej gminy będą zwolnieni z opłaty uzdrowiskowej – bez względu na to, czy mieszkają na terenie uzdrowiskowym, czy też poza nim.

Projektodawcy dodali również, że wprowadzenie dodatkowego zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej będzie miało niewielki wpływ na dochody 45, a właściwie 44 gmin uzdrowiskowych, ponieważ jedna gmina nie wprowadziła tej opłaty. Zostanie to spowodowane mniejszym wpływami z opłaty uzdrowiskowej, jak również mniejszą dotacją uzdrowiskową, która jest przyznawana gminom uzdrowiskowym na podstawie wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w roku poprzednim. Jednak z uwagi na potencjalnie bardzo niewielką liczbę osób, których proponowane zwolnienie może dotyczyć w skali roku (kilka lub kilkanaście w skali roku, ponieważ bardzo rzadko pacjenci są kierowani na leczenie sanatoryjne w swoim miejscu zamieszkania), skutki finansowe proponowanej ustawy będą relatywnie niewielkie.

Podsumowując, możliwa nowelizacja PodLokU wprowadzi nowe zwolnienie ustawowe w zakresie opłaty miejscowej/uzdrowiskowej. Zwolnienie to nie będzie poważnym problemem dla gmin, z racji niewielkiego zakresu oddziaływania.

Źródło: Sejm