Nowe zasady zarządzania mieniem państwowym!

1.1.2017 r. zostanie zlikwidowane Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów. Powstanie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie zastępowała polskie państwo (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa) w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.

24.11.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

1) zasadach zarządzania mieniem państwowym;

2) przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

3) Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym to:

1) likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa;

2) zniesienie działu Skarb Państwa oraz konsekwentnie wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;

3) przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa;

4) korekta mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa;

5) zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji.

Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

1) uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów;

2) utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;

3) precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego;

4) zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej;

5) wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera.

Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

1) utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie zastępowała polskie państwo w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;

2) wprowadzenie obowiązku opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł;

3) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski;

4) zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów;

5) stworzenie sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej dla określonych w ustawie osób prawnych, innych niż Skarb Państwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności