Nowelizacja miałaby wprowadzić zmiany w ustawie z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Głównym założeniem nowelizacji jest zmiana formy i trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla niektórych grup ubezpieczonych.

W obecnym stanie prawnym ZUS upoważnia lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Zaświadczenia te wystawiane są na odpowiednim druku według wzoru określonego w rozporządzeniu MPiPS z 27.7.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 229). Resort pracy tłumaczy planowane zmiany chęcią poprawy efektywności procesu obsługi zaświadczeń lekarskich, a także skróceniem czasu koniecznego na wypełnienie zaświadczenia lekarskiego przez wystawiających. Kolejne cele nowelizacji miałyby skutkować:

 1. zniesieniem obowiązku przesyłania do ZUS oryginałów papierowych zaświadczeń lekarskich, a także przechowywania przez wystawiającego drugiej kopii zaświadczeń przez wymagane ustawowo 3 lata,
 2. zniesieniem obowiązku dostarczenia płatnikowi składek zaświadczeń lekarskich przez ubezpieczonego,
 3. likwidacją obsługi papierowych bloczków formularzy ZUS ZLA,
 4. automatycznym informowaniem płatników składek o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym,
 5. wyeliminowaniem ręcznego wprowadzania do systemu przez pracowników ZUS danych z zaświadczeń lekarskich wydanych na formularzach papierowych,
 6. zwiększeniem możliwości prowadzenia działań kontrolnych – elektroniczne zaświadczenia lekarskie miałyby trafiać wprost do systemu informatycznego ZUS, co miałoby umożliwić szybsze podejmowanie przez pracowników ZUS kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, co dotyczy zwłaszcza zwolnień krótkoterminowych,
 7. udostępnieniem wystawiającym przeglądu poprzednich zwolnień lekarskich – dzięki dostępowi do informacji kiedy, na jaki okres i z jakiego powodu zaświadczenie zostało wystawione,
 8. ograniczeniem możliwości popełnienia nadużyć – elektroniczne zaświadczenie lekarskie miałoby być trudniejsze do sfałszowania niż tradycyjne.

Zmiany miałyby objąć sposób wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Miałyby dotyczyć formy wystawiania zaświadczeń, sporządzania wydruku wystawionych zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń lekarskich wystawionych na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z projektem, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby (przy ustalaniu prawa do zasiłków oraz ich wysokości) byłby:

 1. zaświadczenia lekarskie wystawiane jako dokument elektroniczny,
 2. wydruki wystawionych zaświadczeń lekarskich,
 3. zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
 4. przez określony czas – także zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wystawiane w dotychczas obowiązujący sposób.

Należy zaznaczyć, że docelową formę zaświadczenia lekarskiego stanowiłby dokument elektroniczny.

Projekt przewiduje, że wystawiający zwolnienie lekarz, na podstawie uzyskanych od ubezpieczonego w trakcie wizyty danych, miałby na swoim profilu informacyjnym dostęp do danych ubezpieczonego, jego płatników składek, członków rodzony – na wypadek, gdyby zwolnienie od wykonywania pracy wiązało się z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny. Powyższe dane będą zapisywane w zaświadczeniu lekarskim po uprzednim potwierdzeniu ich aktualności przez ubezpieczonego. Z kolei wystawiający zaświadczenie lekarskie będą wpisywać dane wynikające z oceny stanu zdrowia pacjenta (m.in. numer choroby, okres niezdolności do pracy).

W przypadku, gdy dane ubezpieczonego będą niekompletne albo nieaktualne wystawiający zaświadczenie lekarskie będą zobowiązani do uzyskania od niego odpowiednich informacji. Używany przez wystawiających zaświadczenie lekarskie profil informacyjny będzie tworzony bezpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS. Wystawione w powyższy sposób zaświadczenie lekarskie (po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu) byłoby przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Wspomniany powyżej wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w postaci elektronicznej, który miałby funkcjonować obok zaświadczenia elektronicznego wystawianego w postaci elektronicznej, dla swojej ważności wymagałby podpisu i pieczątki wystawiającego. Sporządzenie takiego wydruku byłoby możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia w postaci elektronicznej. Wystawiający byłby zobowiązany do sporządzenia wydruku zaświadczenia na żądanie ubezpieczonego (np. gdy płatnik składek nie będzie zobowiązany do założenia profilu informacyjnego płatnika składek, czyli platformy elektronicznej na którą płatnikom ZUS przekazywałby otrzymane zwolnienie lekarskie). W takiej sytuacji pracodawcy nieposiadający profilu otrzymywaliby wydruk zaświadczenia wprost od ubezpieczonego.

W pewnych okolicznościach możliwe będzie również wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie pisemnej. Będzie to możliwe np. w przypadku braku połączenia internetowego. Zamiast wersji elektronicznej możliwe będzie przygotowanie zaświadczenia na specjalnym blankiecie – każdy blankiet wydrukowany przez wystawiającego zaświadczenie posiadałby identyfikator i byłby rejestrowany w systemie. Wypełniony, opieczętowany i podpisany blankiet stanowiłby zaświadczenie lekarskie, które można będzie przekazać ubezpieczonemu. Dane do zaświadczenia przekazywałby ubezpieczony w trakcie wizyty lekarskiej. Po jego wystawieniu lekarz będzie zobowiązany do wprowadzenia zaświadczenia do systemu informatycznego ZUS w ciągu 3 dni od daty wystawienia go w formie pisemnej. Jeżeli przekazanie zaświadczenia w tym terminie byłoby niemożliwe jego przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jego wcześniejsze przekazanie.

W przypadku popełnienia błędu w wystawianym zaświadczeniu lekarz wystawiający zaświadczenie, bądź za zgodą ZUS inny uprawniony lekarz, byłby zobowiązany do przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS informacji o błędzie. Jeżeli byłoby to konieczne byłby zobowiązany także do wystawienia nowego zaświadczenia. Zgodnie z założeniami projektu wystawiający zaświadczenie byłby do przekazania informacji o błędzie w terminie 3 dni od dnia jego stwierdzenia lub otrzymania informacji o błędzie. Obecnie większość informacji o źle wypełnionych zaświadczeniach pochodzi od płatnika składek, ubezpieczonego, bądź z ZUS. W sytuacji gdyby błąd wpływał na prawo do zasiłku, ZUS byłby zobowiązany do wydania decyzji o braku prawa do zasiłku lub o zmianie jego wysokości.

Projekt określa również zasady doręczania zaświadczeń do płatników składek. Doręczenie zaświadczenia następowałoby przez skrzynkę podawczą ZUS za pośrednictwem profilu informacyjnego płatnika (informacja byłaby przekazywana z wyłączeniem numeru statystycznego choroby). W przypadku, gdyby płatnik nie posiadał profilu informacyjnego, wydruk zaświadczenia byłby dostarczany przez ubezpieczonego. Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie obowiązku dla płatnika składek nieposiadającego profilu, do informowania ubezpieczonego w pierwszym dniu podlegania przez niego ubezpieczeniu chorobowemu o obowiązku dostarczenia wydruku zaświadczenia lekarskiego. Dodatkowo wystawiający zaświadczenie będzie otrzymywał informację o tym, czy płatnik składek posiada profil informacyjny.

Projekt przewiduje, że postępowanie o wypłatę zasiłku w przypadku, gdy płatnikiem zasiłku jest płatnik składek, będzie wszczynane na podstawie:

 1. zaświadczenia lekarskiego otrzymanego na profilu informacyjnym płatnika składek,
 2. wydruku zaświadczenia lekarskiego,
 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego przekazanego przez ubezpieczonego.

Wniosek o wypłatę zasiłku można będzie złożyć także w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.