Faktury do paragonów fiskalnych

Zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych zostały wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Wynika z nich, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika VAT wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby VAT lub podatku od wartości dodanej.

Zatem, jeśli sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę. Wprowadzona zmiana przepisów nie powoduje więc konieczności wymiany kas rejestrujących przez podatników.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych oznacza, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się NIP, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Jednocześnie ministerstwo przypomniało, że zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Nowych przepisów art. 106b ust. 5-6 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Kary za wystawienie faktury do paragonu bez NIP

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem nowych zasad wystawiania faktury do paragonu (tzn. paragon nie miał NIP) organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (art. 106b ust. 6 VATU) .

Sankcja ta odnosi również do nabywcy – w przypadku bowiem ujęcia w ewidencji wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (art. 109a VATU).

Powyższych sankcji nie stosuje się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Sankcja za wystawienie faktury do paragonu bez NIP a dodatkowe zobowiązanie z art. 112b i 112c VATU

Sankcja za wystawienie faktury do paragonu bez NIP nie należy łączyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym wynikającym z art. 112b i 112c VATU. Dodatkowe zobowiązanie wynikające z art. 112b i 112c VATU organy podatkowe ustalają w innej sytuacji i jest ono w inny sposób naliczane, wiąże się bowiem z zaniżeniem lub zawyżeniem określonych kwot w składanych deklaracjach VAT. Natomiast sankcja odnosząca się do wystawienia faktury do paragonu bez NIP dotyczy konkretnej transakcji, która w sposób nieprawidłowy jest dokumentowania.