Nowe zasady ustalania terminu wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok – na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”

W ustawie z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) rozstrzygnięto, iż opłata roczna za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: „GospNierU”) będzie podlegała wniesieniu w terminie do 30.6.2020 r.

Niezależnie od powyższego, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa uzyskał kompetencję do określenia ‒ w drodze rozporządzenia ‒ późniejszego terminu wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., mając na względzie:

  • okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19; oraz 
  • skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie przekroczył roku 2020.

W przypadku jednak, gdy termin wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU, na wniosek złożony przed 1.4.2020 r. upływa przed 30.6.2020 r., należna opłata podlegać będzie wniesieniu w (przedłużonym) terminie, tj. do 30.6.2020 r.

Jednocześnie, w przypadku, gdy termin wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU upływa przed terminem określonym w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, należna opłata podlegać będzie wniesieniu w terminie określonym w tym rozporządzeniu.

W obu zaś opisanych wyżej przypadkach, jak również w sytuacji, gdy termin ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU upływa w dniu, w którym upływa bądź to termin wniesienia opłaty rocznej za 2020 r., tj. 30.6.2020 r., bądź też termin określony na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zastosowanie znajdzie przepis art. 71 ust. 4 zd. trzecie GospNierU, tzn. na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, właściwy organ będzie mógł ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający jednakże danego roku kalendarzowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności