Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów mogą zwiększyć koszt systemu gospodarowania odpadami w gminach

Nowe rozporządzenie zostało wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art. 136 ust. 2 CzystGmU. Wskazany akt prawny modyfikuje dotychczasowe zasady m.in. w zakresie rodzaju odpadów, które są zbierane w sposób selektywny. W nowym rozporządzeniu wymieniono bowiem, że selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady. W § 2 ww. rozporządzenia określono nowe oznaczenia pojemników/worków służących do zbierania poszczególnych frakcji odpadów. Warto także dodać, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1.7.2021 r., z tym, że aż do 1.7.2022 r. gminy będą miały czas na wymianę dotychczas używanych worków/pojemników na nowe – zgodnie z nowymi wymogami oznaczeniowymi.

Wskazany akt prawny jest o tyle istotny dla lokalnych samorządów, że z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na wzrost całkowitych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Skoro tak, to może się to przełożyć to zwiększenie obciążeń finalnych na mieszkańców poszczególnych gmin.

Warto bowiem wspomnieć, że rada gminy ma prawną możliwość określania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6k ust. 2 CzystGmU wskazano bowiem, że:

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Jak więc z powyższego wynika, wysokość stawki opłaty jest pochodną m.in. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadów komunalnych. Z kolei, z odesłania z art. 6r CzystGmU wynika, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ponadto, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Podsumowując, należy wskazać, że nowe zasady zbierania frakcji odpadów z dużym prawdopodobieństwem wpłyną na ogólny koszt systemu gospodarowania odpadami w gminie. Korzystne jest to, że spełnienie wymogów w zakresie nowego oznaczenia worków/pojemników dla poszczególnych frakcji jest przesunięte w czasie do 1.7.2022 r. Być może wydłużony w czasie okres przejściowy pozwoli na lepszą optymalizację kosztów ww. systemów i uchroni przed kolejnym wzrostem opłat, który może zostać wprowadzony uchwałami rad gminy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności