Przedmiotowe rozporządzenie dokonuje zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) m.in. w ten sposób że W § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758 ze zm.) po ust. 2 dodano ust. 2a, zgodnie z którym osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Uruchomiono Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym, zwłaszcza tym, którzy nie mają opieki rodziny, na szczeblu centralnym i samorządowym. Jego działania koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W działania programu mają zostać zaangażowane ośrodki pomocy społecznej, organizacje, wolontariusze, harcerze, Wojska Obrony Terytorialnej czy wojska operacyjne. Uruchomiono również specjalną infolinię dla seniorów (22 505 11 11). Osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które są utrudnione z powodu pandemii.

Na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia gminy mają otrzymać dofinansowania ze środków budżetu państwa. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.