Określono w nim procedury postępowania zarówno Policji, jak i służb pomocy społecznej w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) w zakresie bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

Ważne
Podpisany dokument zostanie przekazany, za pośrednictwem Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz za pośrednictwem Komend Wojewódzkich do jednostek Policji.

Dokument wprowadza podział procesu asysty policyjnej na trzy części:

1) działania ośrodka pomocy społecznej – w tej części określono m.in., że kierownik ośrodka powinien złożyć wniosek o udzielenie asysty Policji (faksem lub elektronicznie) co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dokonania czynności wymagających takiej asysty; w sprawach niecierpiących zwłoki wniosek o asystę można też zgłosić ustnie, co nie wyklucza konieczności przesłania pisemnego wniosku po zakończeniu czynności; określono też, co powinien zawierać wniosek, czyli:

  • termin i adres udzielenia asysty,
  • imię, nazwisko, a w miarę możliwości inne dane osoby, u której niezbędne jest zachowanie asysty wraz z informacją o przewidywanym zachowaniu klienta mogącym wystąpić podczas interwencji pracownika socjalnego,
  • imię, nazwisko oraz numer legitymacji pracownika (pracowników) socjalnego, który będzie przeprowadzał czynności wymagające policyjnej asysty;

2) przebieg udzielania asysty – celem asysty jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi socjalnemu podczas rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku; asystujący funkcjonariusz Policji:

  • ustnie wzywa osoby do zapewnienia przeprowadzenia czynności przez pracownika socjalnego,
  • może używać środków przymusu bezpośredniego w granicach określonych prawem,
  • zawsze używa środków adekwatnych do zaistniałych okoliczności,
  • pozostaje na miejscu do czasu zakończenia czynności przez pracownika socjalnego.

3) czynności po zakończeniu asysty – standardowo funkcjonariusz sporządza notatkę służbową z przebiegu asysty; dopiero w razie popełnienia czynu zabronionego, policjant ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi go procedurami służbowymi.