Każdy płatnik będzie musiał dostosować schemat i charakter ubezpieczeń zleceniobiorcy, w zależności od osiągniętej przez niego w danym miesiącu podstawy wymiaru ze wszystkich tytułów.

Do tej pory częsta praktyka polegała na tym, że z wykonawcą były zawierane umowy zlecenia na różne kwoty, przy czym oskładkowana była tylko jedna, zwykle ta najniżej płatna. Nowe przepisy mają temu zapobiec. Obejmą te osoby, które wykonują pracę na podstawie co najmniej dwóch umów zleceń lub oprócz umowy zlecenia prowadzą działalność gospodarczą albo wykonują umowę o pracę nakładczą. Innymi słowy, mają więcej niż jednego płatnika składek.

Nie zmieniła się natomiast sytuacja ubezpieczeniowa osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i wykonującej dodatkowo umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem niż pracodawca i niewykonywaną na jego rzecz.

Przeczytaj więcej na ten temat:

Zmiany w zasadach oskładkowania umów zleceń w 2016 r.