Dotychczas warunki, jakie musiał spełnić organizator wypoczynku, a także zasady organizowania tego wypoczynku określało rozporządzenie MEN z 21.1.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Jednakże powyższy akt prawny zawierał wiele braków i niedociągnięć, dlatego też konieczne było, zdaniem twórców nowelizacji ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., dalej OświatU), dokonanie zmian w przepisach. Zmiany te zostaną wprowadzone na mocy ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1629 ze zm.). Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych w OświatU w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci należy wymienić:

1) określenie zasad sprawowania przez kuratora oświaty nadzoru nad wypoczynkiem dzieci,

2) wprowadzenie definicji wypoczynku – znowelizowany art. 92a ust. 1 (organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku),

3) określenie zasad pierwszeństwa w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody (pierwszeństwo w tym zakresie będą miały dzieci objęte pieczą zastępczą, żyjące w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym),

4) określenie katalogu podmiotów, które mogą organizować wypoczynek (szkoły i placówki, przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione powyżej, organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym, albo te same podmioty organizujące wypoczynek w celu zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej),

5) określenie warunków, jakie obowiązany jest spełnić organizator wypoczynku (w zakresie bezpieczeństwa i higieny, kadry wypoczynku, dostępu do opieki medycznej, programu wypoczynku, żywienia, korzystania z obszarów wodnych oraz przebywania w górach),

6) określenie obowiązku organizatora wypoczynku zagranicznego zawarcia umowy ubezpieczenia NNW i od kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku,

7) określenie trybu zgłaszania wypoczynku przez organizatorów oraz elementów, jakie musi zawierać zgłoszenie wypoczynku,

8) określenie warunków organizowania przez szkoły i placówki wypoczynku bez konieczności przedstawiania kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku i umieszczenia tego zgłoszenia w bazie wypoczynku,

9) określenie obowiązku organizatora wypoczynku informowania rodziców uczestników albo pełnoletnich uczestników wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, a w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie,

10) określenie zasad postępowania w sytuacji wypadku uczestnika wyjazdu,

11) wskazanie wymagań stawianych osobom pełniącym funkcje kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku,

12) określenie zasad prowadzenia kursów na kierownika wypoczynku i wychowawcę wypoczynku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 8 ustawy nowelizującej) zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2015/2016 organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty od 1.5.2016 r.