Nowe zasady gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi

Zmiany w zakresie najmu lokalu komunalnego

Jedną z najbardziej istotnych zmian zaproponowanych w projekcie jest zmiana art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego polegająca na obowiązku zawierania przez JST umów najmu na czas oznaczony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 5 lat. Obecnie przy możliwości zawarcia umowy na czas nieoznaczony w praktyce jest wyłączona weryfikacja sytuacji materialnej lokatorów. W projekcie przewiduje się, że najemca będzie zobowiązany do przedstawiania deklaracji o wysokości dochodów oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Umowa najmu lokalu po upływie oznaczonego w niej czasu będzie mogła być zawarta na następny okres tylko w sytuacji spełniania przez najemcę kryteriów zawartych w uchwale rady gminy (art. 5 ust. 3).

Ważne
Stosownie do konstytucyjnej ochrony praw nabytych nowelizacja będzie się odnosić wyłącznie do umów najmu zawieranych po wejściu w życie ustawy. Do wcześniejszych umów będą miały zastosowanie przepisy dotychczas obowiązujące.

Zniesienie dziedziczenia najmu lokali komunalnych

Kolejną ważną zmianę zaproponowano w stosunku do instytucji wstąpienia w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy. W projekcie przewiduje się dodanie nowych przepisów art. 18a i 18b, które będą stanowić regulację szczególną do przepisów KC. Przypomnijmy, że stosownie do art. 691 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą .

Ważne
Nowododane przepisy mają wprowadzać wyjątek od zasady w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego. W przypadku śmierci najemcy lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego umowa najmu będzie wygasać.

Małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci, będą mogły wnieść roszczenie o zawarcie umowy najmu wskazanego lokalu, jednak tylko wtedy jeżeli spełniają kryteria dochodowe ustalone w stosownej uchwale rady gminy . Jeżeli nie dojdzie do zawarcia nowej umowy osoby zamieszkujące lokal będą miały obowiązek jego opuszczenia w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci najemcy. Od chwili śmierci najemcy do dnia zawarcia umowy najmu lub upływu terminu 6 miesięcy, w którym lokal winien być opróżniony, osoby pozostające w lokalu będą zobowiązane wnosić opłaty w wysokości czynszu, jaki byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Projekt 8.11.2016 r. został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania. Planowany termin wejścia w życie ustawy jest uzależniony od momentu uchwalenia przepisów przez Sejm. W projekcie przewidziano, że nowe rozwiązania wejdą w życie w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności