Jednostki oświaty objęte ograniczeniem w funkcjonowaniu w okresie od 3 do 16 maja

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MENiS z 29.4.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824) od dnia 3.5.2021 r. do 16.5.2021 r. na obszarze kraju ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
5) domów wczasów dziecięcych;
6) szkolnych schronisk młodzieżowych.

Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy jednak:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
2) internatów;
3) branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Natomiast od 3 do 16 maja 2021 r. w przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
– zajęcia będzie można prowadzić w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor szkoły.

Ponadto, od 3 do 16 maja 2021 r. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Jednostki oświaty objęte ograniczeniem w funkcjonowaniu w okresie od 17 do 30 maja

Katalog jednostek oświatowych objętych ograniczeniem ulegnie drobnej zmianie w okresie od 17 do 30 maja 2021 r. W tym czasie na obszarze kraju ograniczone będzie funkcjonowanie:
1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4) domów wczasów dziecięcych;
5) szkolnych schronisk młodzieżowych.

Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
2) internatów;
3) branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Natomiast w powyższym okresie, w przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
– zajęcia będzie można prowadzić w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor szkoły.

Zajęcie prowadzone w sposób hybrydowy

Nowe rozporządzenie zakłada, że w okresie od 17 do 30 maja 2021 r. w przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia będą realizowane w taki sposób, że:
1) nie więcej niż 50% uczniów będzie realizowało te zajęcia odpowiednio w szkole, placówce lub centrum oraz
2) co najmniej 50% uczniów będzie realizowało te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
– chyba że nastąpi ograniczenie w funkcjonowaniu całej szkoły – po uzyskaniu pozytywnej opinii inspekcji sanitarnej, ze względu na sytuację epidemiologiczną w danej jednostce. Harmonogram prowadzenia zajęć w sposób hybrydowy będzie ustalał dyrektor danej jednostki, biorąc pod uwagę w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia w sposób stacjonarny i zdalny.

Uczniowie niepełnosprawni i realizowanie zajęć zdalnych w szkole

Warto również dodać, że w okresie od 3 do 30 maja 2021 r. w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na:
1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
a) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
b) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;
2) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Zajęcia sportowe

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w okresie od 3 do 30 maja 2021 r. w przypadku:
1) szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego,
2) szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych
– zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Kształcenie zawodowe

Z kolei w okresie od 3 do 30 maja 2021 r. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum będzie mógł zorganizować:
1) zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo (zajęcia te będzie można prowadzić również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu uczniów);
2) praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Natomiast w przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane we wskazanym powyżej okresie w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Konsultacje dla uczniów

Nowe rozporządzenie przewiduje, że w okresie od 3 do 24 maja 2021 r. w klasie VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły będzie mógł zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor będzie również mógł udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 OświatU. Możliwe będzie również udostpępnienie pomieszczeń w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.