Nowe zasady działania centrów powiadamiania ratunkowego

Rozporządzenie określa:

  • organizację centrów powiadamiania ratunkowego, oraz kryteria tworzenia ich oddziałów,
  • sposób funkcjonowania centrów oraz realizacji przez nie zadań,
  • ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur,
  • ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia alarmowego w ramach systemu powiadamiania ratunkowego oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur,
  • maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych i sposób jej podziału na poszczególne centra,
  • definicje: dyspozytora, podmiotów ratowniczych oraz sytuacji awaryjnej.

Zarówno centrum, jak i oddział tworzy wojewoda zapewniając odpowiednie pomieszczenia, urządzenia techniczne, środki łączności i systemy teleinformatyczne niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań centrum lub jego oddziału (uprawnienie do powołania centrum wynika z ustawy z 22.11.2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1635, uprawnienie do utworzenia oddziału centrum – z omawianego rozporządzenia). O utworzeniu centrum lub oddziału wojewoda informuje ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Kierownikiem centrum oraz zastępcą kierownika centrum może być osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, lub ratownictwa medycznego. Oddział centrum funkcjonuje w strukturze organizacyjnej centrum i nie posiada odrębnych struktur.

Centra funkcjonują w trybie całodobowej obsługi zgłoszeń alarmowych i obsługują zgłoszenia alarmowe głosowe oraz inne niż głosowe przychodzące na numery obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

Przepisy nowego rozporządzenia określają również maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych – 1365. Natomiast podział tego limitu na poszczególne centra będzie dokonywany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej przy uwzględnieniu wyników analizy ruchu alarmowego oraz warunków istniejących w centrach.

Podstawa prawna:

  • art. 6 i 7 ustawy z 22.11.2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1635)
  • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28.4.2014 r. w sprawie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 574) 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności