W DoskZawRMR Minister Zdrowia określił następujące formy samokształcenia ratowników medycznych:

1) udział w seminarium,

2) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

3) udział w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego,

5) udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych,

6) udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, cywilno-prawną lub umowę-zlecenie, lub wojewodę,

7) udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem,

8) opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

9) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,

10) udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego,

11) samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.

W DoskZawRMR sprecyzowano, że w ramach doskonalenia zawodowego ratowników realizowany będzie kurs doskonalący, który będzie prowadzony przez podmioty uprawnione do prowadzenia takiego kursu.

Doskonalenie zawodowe realizowane będzie w 5-letnich okresach rozliczeniowych. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Ważne
Zaliczenie doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu przez ratownika medycznego w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy czym 120 punktów musi zostać uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

W DoskZawRMR sprecyzowano również, że punkty edukacyjne uzyskane w trybie poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14.3.2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. poz. 775) nie tracą ważności.