Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.7.2008 r., który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy z 11.5.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880) powstała luka prawna, którą nowe przepisy mają zapełnić.

Ważne
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami (art. 10 i 15 PlanZagospU), jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa się miejsca, gdzie takie obiekty mogą zostać umieszczone.

Ich lokalizacja na wyznaczonym obszarze może jednak nastąpić jedynie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo określa się granice terenów, przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych.