Zespół ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Nowelizacja przewiduje powstanie organu pomocniczego wojewody w zakresie zapewnienia wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych. Nowym organem będzie wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, powoływany przez wojewodę. Zadaniem zespołu będzie wspomaganie komendantów Policji, komendantów Państwowej Straży Pożarnej, organizatorów imprez masowych, przedstawicieli związków sportowych w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem imprez masowych na terenie województwa.

Konieczność uzgadniania projektów budowlanych stadionów ze służbami

Nowelizacja wprowadza także obowiązek uzgadniania projektów budowlanych stadionów z właściwymi miejscowo komendantami wojewódzkimi (Komendantem Stołecznym) Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwym związkiem sportowym, w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej.

Projekty, o których mowa powyżej, podlegają dodatkowym uzgodnieniom z właściwym związkiem sportowym w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury służącej:

1) zapełnianiu stadionu przez osoby uczestniczące w meczach piłki nożnej,

2) udogodnieniom w zakresie obsługi osób uczestniczących w meczach piłki nożnej,

3) przeprowadzaniu transmisji telewizyjnych z meczów piłki nożnej.

Nowe zasady udostępniania miejsc stojących

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym do ustawy jest także możliwość udostępnienia przez organizatora uczestnikom meczu piłki nożnej miejsc stojących pod warunkiem zachowania następujących zasad:

1) liczba udostępnionych miejsc stojących nie może przekraczać 25% ogólnej liczby miejsc na stadionie, ustalonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej;

2) jedno miejsce siedzące może zostać przekształcone wyłącznie w jedno miejsce stojące, z zachowaniem możliwości przywrócenia stanu poprzedniego;

3) organizator meczu piłki nożnej może udostępnić miejsca stojące dla kibiców drużyny gospodarzy i drużyny gości, w proporcji 4:1, zapewniając, że udostępnione miejsca stojące, przewidziane dla obydwu grup kibiców, pozostaną od siebie odseparowane w sposób minimalizujący możliwość wywołania zagrożenia bezpieczeństwa na meczu piłki nożnej.

Zmiana w zakresie orzekania zakazu wstępu na imprezę

Po wejściu w życie omawianej nowelizacji w razie ukarania za wykroczenie o charakterze chuligańskim lub wykroczenie, polegające na posiadaniu w miejscu publicznym noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, jeżeli okoliczności jego posiadaniawskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa, sąd będzie mógł orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat. Kwestia popełnienia tego wykroczenia nie była dotychczas związana z zakazem wstępu na imprezę masową.

Wprowadzenie nowych regulacji z zakresu bezpieczeństwa na imprezach masowych to zawsze cenna i pożądana inicjatywa. Uszczelnienie systemu bezpieczeństwa przez wprowadzenie dodatkowych zasad obowiązujących podczas trwania imprezy powinno zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych.