Nowe zadania własne gmin i powiatów w zakresie integracji cudzoziemców

Mianowicie w projekcie podano, że:

Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w art. 7 ust. 1 po pkt. 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

„6b) integracji cudzoziemców w społeczności lokalnej;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) w art. 4 ust. 1 po pkt. 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) integracji cudzoziemców w społeczności lokalnej;”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Warto także wspomnieć uzasadnienie wspomnianego projektu. Tamże wskazano m.in., że jednostki samorządu terytorialnego o charakterze lokalnym: gminy i powiaty oraz ich organy muszą zostać wyposażone w niezbędne zadania i kompetencje z zakresu integracji cudzoziemców w społeczności lokalnej.

Biorąc pod uwagę powszechność zjawiska migracji, jej rosnące tempo i zwiększającą się liczbę cudzoziemców przebywających stale na terytorium Polski, zadania z tego zakresu powinny zostać określone jako zadania własne gmin i powiatów. Celem projektu ustawy jest więc dostosowanie do tego stanu rzeczy katalogu zadań własnych gmin i powiatów.

Dalej zaakcentowano, że projekt przewiduje dodanie do katalogu zadań własnych gmin i powiatów integracji cudzoziemców w społeczności lokalnej. Rozszerzenie katalogu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie przekłada się na przypisanie im konkretnych środków prawnych, którymi mogą posługiwać się ich organy, ani nie daje podstaw podejmowania działań władczo rozstrzygających o pozycji jednostki. Niemniej, określenie zadań jednostki samorządu terytorialnego w ustawie ma jednak istotne znaczenie prawne. W tym kontekście zaakcentowano m.in., że przepisy te stanowią wystarczającą podstawę, by organy jednostek samorządu terytorialnego podejmowały działania niewładcze w sprawach wyznaczonych treścią zadań: czynności społeczno-organizatorskich, czy czynności cywilnoprawnych.

Finalnie wskazano, że projekt ustawy przewiduje dodanie do katalogu zadań własnych gmin i powiatów integracji cudzoziemców w społeczności lokalnej. W ten sposób gminy i powiaty uzyskają podstawę prawną do podejmowania samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami działań niewładczych z zakresu integracji cudzoziemców oraz przekazywania środków finansowych na ten cel.

Podsumowując, co do zasady, nowe regulacje są słuszne, a przede wszystkim wpisują się w aktualną sytuację spowodowaną wojną na terytorium Ukrainy i w potrzeby społeczne związane z integracją z polską społecznością. Przepisy te mogą być także wydatnym wzmocnieniem działań podejmowanych przez samorządy na rzecz cudzoziemców w powiązaniu z procedowaną specjalną ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zatem, wskazany projekt należy w sposób jednoznaczny ocenić jako pozytywny.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności