Nowe zadania powiatu w zakresie sieci energetycznych wsparte dofinansowaniem z NFOŚiGW

Na stronie Sejmu ukazał się projekty ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Głównym założeniem projektu jest umożliwienie powiatom uczestnictwa w zakresie budowy i rozbudowy sieci energetycznych. Jak podano w uzasadnieniu projektu, obecnie wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ogranicza m.in. brak możliwości przyłączania instalacji produkujących taką energię do sieci. Wskazano, że zasadnym jest, aby samorząd powiatowy zyskał kompetencje umożliwiające realizację zadań związanych z gospodarką energetyczną. W tym kontekście proponuje się w projekcie zapisy dotyczące dodania do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym realizowanych przez powiaty również gospodarowania energią, ciepła i paliw. Zakładane zmiany PrEnerg mają umożliwić powiatom podejmowanie działań związanych z realizacją budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, jak też finansowanie tego typu inwestycji.

Z powyższego należy wnioskować, że zaproponowane w projekcie rozwiązania mają na celu przyśpieszenie procesu rozwoju sieci energetycznych, aby mogła ona odbierać energię wytworzoną w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. W tym celu powiat będzie wyposażony w kompetencje umożliwiające uczestnictwo w rozwoju sieci energetycznej. Co najważniejsze, powiat będzie mógł uzyskać na realizację ww. zadań finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bowiem środki dla powiatów mają pochodzić od Skarbu Państwa. Projekt przewiduje wysoki poziom dofinansowania na poziomie 85%, co świadczy o atrakcyjności w zakresie korzystania przez powiaty z nowych rozwiązań polityki energetycznej.

W jednym z końcowych przepisów podano, że minister właściwy do spraw klimatu określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki oraz tryb dofinansowania, maksymalną wysokość kwoty dofinansowania, w tym wykaz kosztów objętych dofinansowaniem oraz wzór wniosku o udzielenie dofinansowania.

Podsumowując, nowelizacja wskazanych ustaw wprowadzi istotne nowości w realizowaniu zadań przez samorządy powiatowe, w zakresie szeroko pojętych inwestycji energetycznych. Z punktu widzenia samorządów istotne jest to, że ustawodawca przewiduje wysoki poziom dofinansowania tych zadań ze środków budżetu centralnego.

Źródło: Sejm
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności