Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 318) wprowadza wzory następujących zaświadczeń:

  • ZAS-W(3) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
  • ZAS-S(3) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy;
  • ZAS-Z(4) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego;
  • ZAS-P(3) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika;
  • ZAS-SC(1) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej;
  • ZAS-HZ(1) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • ZAS-HZU(1) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • ZAS-DF(3) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • ZAS-DP(3) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych.