Przepisy przejściowe w ustawie nowelizującej ustawę z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) przewidywały, że do czasu wejścia w życie nowych wzorów miały obowiązywać stare, a organy administracji budowlanej, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa miały prawo i obowiązek przyjmowania zgłoszeń budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na starych wnioskach, jeżeli były sporządzone, uzupełnionych o wymagania dotyczące z nowelizacji.

Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał jednak 24.7.2015 r. Rozporządzenie, które określa nowe wzory:

  • wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1),
  • wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2),
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3),
  • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4),
  • informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5),
  • decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę).

Rozporządzenie zostało 12 sierpnia 2015 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1146) i weszło w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia.