Przewiduje się, że rozporządzenie to zacznie obowiązywać w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Oznacza to, że zamawiający będą musieli zacząć wykorzystywać wzory w zasadzie od razu. Niemniej jednak – na mocy przepisu przejściowego – w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia protokół powinien być sporządzany na zasadach dotychczasowych.

Zakres informacji

Projekt rozporządzenia obejmuje szeroki zakres informacji. Dotyczą one bowiem nie tylko czynności poprzedzających wszczęcie postępowania (np. informacje o tym, czy przeprowadzono dialog techniczny, a jeżeli tak, to jakie podmioty w nim uczestniczyły, kto przygotowywał opis przedmiotu zamówienia), czynności zaistniałych w jego trakcie (np. podstaw wykluczenia wykonawcy, skorzystania przez niego z instytucji samooczyszczenia, powodów odrzucenia oferty), ale także wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia). Bezwzględnym wymogiem będzie podpisanie protokołu przez osobę go sporządzającą oraz kierownika zamawiającego.

Rodzaje wzorów protokołów

Projekt przewiduje jedenaście załączników, w tym dziewięć określających wzory protokołów dla każdego z trybów udzielania zamówienia publicznego, tj.: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, partnerstwa innowacyjnego. Odrębny wzór ma obowiązywać dla postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów.

Nowe elementy protokołu – przykłady wybrane

W protokole zamawiający będzie zamieszczał informacje o tym, czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia (w przypadku robót budowlanych lub usług) i w jakim składzie, a jeżeli nie został powołany – kto wykonuje czynności w nadzorze.

Projekt rozporządzenia – w ślad za wymogiem ZamPublU – uwzględnia rozwiązania mające ułatwiać ubieganie się o zamówienie przez małych i średnich wykonawców. We wzorach protokołów zamieszczono bowiem rubrykę, w której zamawiający ma obowiązek podania powodów braku podziału zamówienia na części. W przypadku podziału będzie musiał m.in. określić przedmiot zamówienia dla poszczególnych części, wskazać, na ile części dopuścił składanie ofert przez jednego wykonawcę.

Nowy wzór oświadczenia ZP-1

Szczególną uwagę zamawiający muszą zwrócić na zmodyfikowany w stosunku do dotychczasowego druk ZP-1 (załącznik nr 11). Zawiera on wzór oświadczenia dotyczącego weryfikacji zaistnienia – wobec osób występujących po stronie zamawiającego – ewentualnego konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ma być on właściwy nie tylko dla dotychczasowego kręgu osób (np. kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej, biegłego), ale także – gdy kierownik zamawiającego będzie miał uzasadnione podejrzenie co do konfliktu interesów – dla pracownika zamawiającego mającego bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania lub innej osoby zatrudnionej przez zamawiającego, mającej taki wpływ. Jest to wynikiem uwzględnienia nowego art. 17 ust. 2a ZamPublU, który znacząco poszerza zakres badania konfliktu interesów w postępowaniu. W oświadczeniu ZP-1 znajduje się nadal informacja, że jest ono składane po uprzednim uprzedzeniu o rygorze odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Udostępnianie protokołu z załącznikami na zmienionych zasadach

Zmianie ulegną zasady udostępniania protokołu. Zamawiający będzie nadal przekazywał protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, lecz co do zasady będzie się to odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ZamPublU (np. e-mail, faks). Ma to związek ze zmianami w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przyjętymi w nowelizacji ZamPublU.

Nie ma w projekcie wskazania wprost, że udostępnienie protokołu może nastąpić osobiście poprzez wgląd, przesłanie kopii protokołu pocztą lub faksem. Formy te będą jednak mogły być nadal stosowane, z tym że na zasadzie wyjątku. Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy protokół i załączniki zostaną sporządzone w postaci papierowej i jeżeli nie mogą być przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. z przyczyn technicznych będzie to utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przekazania dokumentów. Wówczas zamawiający przekaże wnioskodawcy informację o sposobie udostępnienia tych dokumentów.

W przypadku umożliwienia wnioskodawcy dostępu protokołu wraz z załącznikami poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, do utrwalania dokumentacji niezbędna będzie zgoda zamawiającego na kopiowanie lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu (np. własnego aparatu fotograficznego) treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.