Nowe wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Rodzaje ogłoszeń

W rozporządzeniu określa się 8 następujących wzorów ogłoszeń:

1) ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 1),

2) ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie (załącznik nr 2),

3) ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (załącznik nr 3),

4) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (załącznik nr 4),

5) ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 5),

6) ogłoszenia o wynikach konkursu (załącznik nr 6),

7) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (załącznik nr 7),

8) ogłoszenia o zmianie umowy (załącznik nr 8).

Nowe wzory ogłoszeń różnią się od dotychczasowych

Podkreślić należy, że nowe wzory ogłoszeń różnią się w pewnym stopniu od dotychczasowych. Przykładowo ogłoszenie o zamówieniu zawiera nowe (np. związane z komunikacją elektroniczną, składaniem ofert w formie katalogów elektronicznych) lub rozbudowane (np. dotyczące zamawiającego, składania ofert częściowych, fakultatywnych podstaw wykluczenia) sekcje do wypełnienia wynikające zwłaszcza ze znowelizowanych przepisów ZamPublU.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W przypadku ogłoszenia o udzieleniu zamówienia istotna jest możliwość nieujawniania w nim informacji, których ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję między nimi. Ponadto bardziej niż w poprzednim wzorze rozbudowana jest treść tego ogłoszenia. Zamawiający, zamieszczając w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia np. informację o otrzymanych ofertach, musi - co jest nowością - wyszczególnić liczbę otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw, ofert od wykonawców z innych państw członkowskich UE i z państw niebędących członkami UE oraz ofert otrzymanych drogą elektroniczną. Większy stopień szczegółowości dotyczy także informacji na temat wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (np. podaje się skrót literowy państwa, z którego pochodzi wykonawca).

Nowy wzór ogłoszenia o zmianie umowy

Zamawiający powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na nowy wzór ogłoszenia o zmianie umowy. Ogłoszenie to nie jest tym samym ogłoszeniem co ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Świadczą o tym przepisy ZamPublU oraz fakt określenia w rozporządzeniu osobnych wzorów. Ogłoszenie o zmianie umowy jest zamieszczane w BZP (o ile ten publikator jest właściwy) na mocy nowego art. 144 ust. 1c ZamPublU. Wskazuje się w nim m.in. datę zmiany umowy, rodzaje i zakres zmian, a także przyczyny ich dokonania w umowie.

Nowe wzory do nowych postępowań

Stosownie do przepisu przejściowego do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w rozporządzenia w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP zamawiający stosuje przepisy dotychczasowe. Z tego względu UZP umożliwił na swoim portalu internetowym korzystanie przez zamawiających z dwóch grup formularzy, w zależności od stanu prawnego, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wykorzystują zatem formularze stanowiące załączniki do:

1) ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. - w przypadku postępowań wszczętych od 28.7.2016 r. (BZP po nowelizacji ZamPublU),

2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28.1.2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12, poz. 69 ze zm.) - w przypadku postępowań wszczętych przed 28.7.2016 r. (BZP przed nowelizacją ZamPublU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności