Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19.7.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z 2021 r., poz. 1404) – które wejdzie w życie 1.9.2021 r. 

W rozporządzeniu określono nowe wzory formularzy: 

1) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2);

2) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7); 

3) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3); 

4) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8).

Wprowadzenie zmian we wzorach formularzy wynika z dostosowań w związku z ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), ustawą z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751).

Przede wszystkim wprowadzono dodatkowe pola w formularzach, w których należy wskazać rodzaj waluty w jakiej prowadzony jest rachunek. Formularze zapewnią również możliwość rezygnacji ze wskazanych danych kontaktowych lub utraty ich aktualności (telefon, faks i adres e-mail).

Dotychczas obowiązujące wzory można stosować do 31.12.2021 r.