Rozporządzenie wprowadza nowy wzór formularza CIT-8 (CIT-8A i CIT-8B) do rozliczenia podatku dochodowego za 2016 r., a także dodaje nowy załącznik do tych wzorów, w którym wykazywane będą koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo–rozwojową (B+R) oraz przysługujące podatnikowi odliczenie z tytułu ulgi B+R.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia nowelizującego

Podstawą do wydania rozporządzenia nowelizującego jest upoważnienie zawarte w art. 28a ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: PDOPrU), na podstawie którego Minister Finansów określił wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wydając rozporządzenie Ministra Finansów z 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1995).

Nowy formularz CIT-8

Dnia 1.1.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767), które wprowadziły do PDOPrU ulgę na działalność badawczo–rozwojową (B+R) umożliwiającą odliczenie od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R (koszty kwalifikowane). Do odliczania ulgi służyło będzie zeznanie roczne CIT-8 (CIT-8A i CIT-8B dla podatkowych grup kapitałowych). Ulga B+R będzie odliczana w zeznaniu rocznym CIT-8 (CIT-8A i CIT-8B dla podatkowych grup kapitałowych). Ponadto podatnik będzie obowiązany wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Zmiany wprowadzone PDOPrU spowodowały konieczność ustalenia nowego wzoru formularza CIT-8 (CIT-8A i CIT-8B) do rozliczenia podatku dochodowego za 2016 r., a także nowego załącznika do tych formularzy, w którym wykazywane będą koszty kwalifikowane oraz przysługująca podatnikowi wysokość odliczenia z tytułu ulgi B+R. Przedmiotowe rozporządzenie dodaje we wskazanych formularzach rubryki zawierające informację o składanym załączniku CIT-BR oraz odliczenia ulgi B+R a także zbiorcze odliczenia od podstawy opodatkowania (ulga na nabycie nowych technologii i ulga B+R). Natomiast w formularzu CIT-8/O zmienione zostały jedynie odniesienia do właściwych pozycji w CIT-8.

Nowe formularze, zgodnie z § 2 przedmiotowego rozporządzenia, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1.1.2016 r. Natomiast w przypadku gdy przed dniem 5.3.2016 r. (czyli przed dniem wejścia w życie opisywanego rozporządzenia) podatnik złożył zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu dotychczasowym, uznaje się takie działanie za prawidłowe.

Ulga na nabycie nowych technologii w formularzach CIT-8

Przepisy dotyczące ulgi na nabycie nowych technologii zostały uchylone 1.1.2016 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Pomimo tego, zgodnie z przepisem art. 11 ww. ustawy, podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1.1.2016 r. nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b PDOPrU, zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 2015 r. Dlatego też w formularzach CIT-8, CIT-8A i CIT-8B pozostawione zostały także rubryki związane z ulgą na nabycie nowych technologii.

Zastosowanie formularzy w przypadku podatników, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy

Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767) podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy PDOPrU, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2015 r. Konsekwencją tego przepisu jest przyjęcie takiego rozwiązania w przedmiotowym rozporządzeniu, zgodnie z którym do stanów faktycznych uregulowanych w art. 12 PDOPrU nowe wzory formularzy nie będą miały zastosowania. Podatnicy CIT w takim przypadku będą stosowali dotychczasowe wzory formularzy. Skoro bowiem przepis ustawowy wyłącza możliwość skorzystania z ulgi B+R w określonym roku podatkowym, to brak jest podstaw do stosowania nowych formularzy podatkowych dostosowanych do tej ulgi.