Nowe wzory formularzy NIP

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1404 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19.7.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Określono wzory formularzy:

  1. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2(13)) – załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7(6)) – załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3(6)) – załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  4. zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8(4)) – załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Ważne

Poprzednio obowiązujące wzory formularzy, czyli określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27.12.2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. z 2018 r. poz. 2496) można stosować nie dłużej niż do 31.12.2021 r.

Przypomnijmy, że formularz:

  1. NIP-2 składają osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, dla których przeznaczony jest formularz NIP-8 (chodzi tu m.in. o spółki cywilne, wspólnoty mieszkaniowe, wspólnoty samorządowe, stowarzyszenia niewpisane do KRS, państwowe i samorządowe osoby prawne, takie jak m.in. instytucje kultury, szkoły publiczne itd.);
  2. NIP-7 przeznaczony jest dla osób niebędących przedsiębiorcami lub niepodlegających rejestracji w CEIDG: prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy VAT lub będących zarejestrowanymi VAT, lub będących płatnikami podatków, lub będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, lub niemających nadanego numeru PESEL, lub wykonujących tzw. działalność nierejestrowaną;
  3. ZAP-3 przeznaczony jest dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie kryteria: ma nadany numer PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie jest płatnikiem podatków, nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
  4. NIP-8 przeznaczony dla podmiotów wpisanych do KRS (z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych), czyli m.in. spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia itd.; NIP-8 służy zgłaszaniu i aktualizacji danych nieobjętych wpisem do KRS, czyli tzw. danych uzupełniających. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności