Nowe wzory formularzy CIT

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (projekt z 5.2.2020 r.).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, w związku z uchwaleniem ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649; dalej: nowelizacja), która weszła w życie z 1.1.2020 r., zaistniała konieczność opracowania nowych, a także zmodyfikowania dotychczasowych formularzy podatkowych umożliwiających wykonanie przez podatników obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów.

Nowelizacja wprowadziła zmiany m.in. do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU). W związku z tym:

- nowelizacja wprowadziła możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (powiększania straty podatkowej) przez podatnika będącego wierzycielem, wierzytelności, dla których upłynął 90 dniowy termin płatności i które nie zostały uregulowane oraz zbyte do dnia złożenia zeznania podatkowego (art. 18f ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 PDOPrU);

- na dłużnika ustawodawca nałożył obowiązek podwyższania podstawy opodatkowania (zmniejszania straty podatkowej) w sytuacji gdy nie dokonał on płatności w terminie 90 dni od dnia ich wymagalności (art. 18f ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 PDOPrU);

- wyżej określone uprawnienia i obowiązki dotyczą również podatników osiągających dochody (ponoszących stratę) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (art. 18f ust. 1 w związku z art. 24d ust. 3 PDOPrU).

A zatem, rozporządzenie wprowadza zmodyfikowane wzory formularzy:

- CIT-8(29) – zeznanie wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;

- CIT-8AB(4) – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku przez podatkową grupę kapitałową;

- CIT/IP(2) – informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej;

- CIT-8/O(16) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych od podatku;

- CIT/BR(6) – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową;

- CIT/8S(4) i CIT/8SP(4) – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (konieczność modyfikacji formularzy CIT/8S i CIT/8SP wynika z obowiązku monitorowania wykorzystywanej przez przedsiębiorców prowadzących na terenie SSE i na terenie objętym decyzją o wsparciu, pomocy publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego);

- CIT/PGK(4) – informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (wykreślono poz. 19 czyli informację o sporządzaniu sprawozdań o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej; obecnie taką informację składa się na odrębnym formularzu APA-C; zmiana ma charakter porządkujący);

- CIT/WW(2) – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Wprowadzono nowe wzory informacji:

- CIT/WZ(1) – o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, stanowiąca załącznik do zeznania CIT-8;

- CIT/WZG(1) – o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Ponadto w formularzach: CIT-8, CIT-8AB i CIT/PGK usunięto pole „Przewidywany termin przeniesienia składników majątku z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Informację w tym zakresie zawarto w odrębnym formularzu CIT/PM. Wprowadzenie w pozostałym zakresie nowych wzorów informacji (CIT/8O, CIT/BR, CIT/WW) jest spowodowane względami porządkowymi, związanymi ze zmianą numeracji pól w zeznaniach podatkowych i dostosowaniem numeracji występującej w informacjach do numeracji występującej w zeznaniach.

W uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia stwierdzono też, że ma ono wejść w życie 1.4.2020 r. i ma mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1.1.2020 r. Oznacza to, że podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych, osiągający dochody po 1.1.2020 r. zastosują wzory zeznań w projektowanych wersjach wymienionych wyżej.

W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, i rozpocznie się przed 1.1.2020 r., zmiany w zakresie PDOPrU będą miały zastosowanie do przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2019 r., w odniesieniu do transakcji handlowych, w przypadku których termin do uregulowania zobowiązania upływa po 31.12.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności