Nowe wzory dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1300 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie określa:

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.; dalej: PożPubWolontU) - chodzi o ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach specjalnych;
  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego (art. 14 ust. 1a i 2 PożPubWolontU) - chodzi o zlecenie realizacji zadania publicznego przez operatora projektu realizatorom projektu;
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (art. 16 ust. 1 i 6 PożPubWolontU) - chodzi o umowę o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych;
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (art. 16 ust. 1a i 6 PożPubWolontU) - chodzi o umowę określającą zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów , w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów;
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (art. 18 ust. 4 PożPubWolontU);
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (art. 18 ust. 5 PożPubWolontU).
Ważne
Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 3.9.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. To samo dotyczy ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed tym dniem. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności