W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1300 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie określa:

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.; dalej: PożPubWolontU) – chodzi o ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach specjalnych;
  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego (art. 14 ust. 1a i 2 PożPubWolontU) – chodzi o zlecenie realizacji zadania publicznego przez operatora projektu realizatorom projektu;
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (art. 16 ust. 1 i 6 PożPubWolontU) – chodzi o umowę o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych;
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (art. 16 ust. 1a i 6 PożPubWolontU) – chodzi o umowę określającą zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów , w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów;
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (art. 18 ust. 4 PożPubWolontU);
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (art. 18 ust. 5 PożPubWolontU).
Ważne
Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed 3.9.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. To samo dotyczy ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed tym dniem.