Nowe wzory dokumentów dla pracodawców i innych podmiotów, które egzekwują należności pieniężne wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z 22.8.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1339), którego większość przepisów weszła w życie 8.9.2016 r.

Rozporządzenie określa wzór między innymi:

1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zmianie uległy między innymi pouczenia dla dłużników w zakresie zbiegu egzekucji wynikające ze zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz zobowiązanych w przypadku zbiegu egzekucji z ruchomości oraz egzekucji z praw majątkowych związanych z dokumentem.

Omawiane rozporządzenie uzupełniło także katalog odsetek. Dodano tabelę, w które organ egzekucyjny wskazuje rodzaj, stopę, podstaw, jak również kwotę odsetek.

Z chwilą wejścia w życie omawianego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. poz. 2310).