W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 717 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31.3.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.), cudzoziemiec lub obywatel polski, który przebywa z zamiarem stałego pobytu za granicą, niebędący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) bądź niespełniający wymaganych warunków, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium RP oraz polowania za granicą albo na podstawie zgody ministra środowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek PZŁ lub w przypadku polowań w obwodach zarządzanych na wniosek ich zarządców.

Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii PZŁ, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania polowania oraz znakowania, wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, uwzględniając istniejące polskie zwyczaje łowieckie oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia. Na podstawie tej delegacji ustawowej wydano rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.3.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2005 r. poz. 548 ze zm.).

Omawiana nowelizacja wprowadza zmianę w tym rozporządzeniu, która polega na zmianie wzoru upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego: w pkt. 4 zmienionego wzoru zawarto upoważnienie do polowania (polowania) przy pomocy ptaków łowczych, podczas gdy w dotychczasowym brzmieniu chodziło o upoważnienie do odstrzału (polowania) z ptakiem łowczym. W objaśnieniach wskazano, że w sprawozdaniu z polowania indywidualnego w przypadku pozyskania zwierzyny albo inwazyjnego gatunku obcego (IGO stwarzającego zagrożenie dla UE lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski) należy wypełnić niezwłocznie po zakończeniu polowania, a w przypadku zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.

Przypominam, że wykaz IGO stwarzających zagrożenie dla Unii określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z 13.7.2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz.Urz. UE L 189 z 14.7.2016, s. 4, ze zm.). Listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski określają przepisy wydane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 GatunkiObceU. Do czasu wejścia w życie tych przepisów, jednak nie dłużej niż do 18.12.2022 r., za IGO stwarzające zagrożenie dla Polski uznaje się gatunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9.9.2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. z 2011 r. poz. 1260), które nie są wymienione w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii.

Zmieniono też wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Zmieniony wzór także nakazuje uwzględnić w ewidencji dane dotyczące IGO.