W związku z zaistniałą zmianą Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 33/2014/DSOZ z 16.6.2014 r. uchylił dotychczasowe zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Co ważne! dotychczas złożone deklaracje zachowują swoją ważność.

Nadto w opublikowanym komunikacie NFZ zwrócił uwagę, iż w przypadku gdy deklaracja dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez dziecko własnego numeru PESEL, a po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do świadczeniodawcy, numer ten jest dopisywany na deklaracji.
Z kolei przekazywanie przez świadczeniodawców do NFZ danych o deklaracjach wyboru odbywa się na niezmienionych zasadach.

Dodatkowo w objaśnieniach do przedmiotowych deklaracji można przeczytać, iż „świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniobiorcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.”

Jednak warto zwrócić uwagę, iż „świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną poz u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy.”

Wspomnieć również należy, iż „świadczeniobiorca może wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną poz u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami”.

W komunikacie DSOZ Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina również, iż „dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji we wszystkich, trzech zakresach świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Wybór dotyczy imiennego wskazania osób udzielających świadczeń (tzn. lekarza, pielęgniarki albo położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Wskazywany sposób dokonywania wyboru przez pacjenta stanowi jego suwerenną decyzję, która nie może być zakłócona przez świadczeniodawcę, który warunkuje przyjęcie takiej deklaracji od dokonania równoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej”.