W rozporządzeniu z 31.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. z 2022 r. poz. 38) zmieniono wymogi lokalowe w celu przeprowadzenia szczepień przeciwko Covid-19 i grypie w aptekach ogólnodostępnych. Wymagane jest posiadanie: 

1) pokoju opieki farmaceutycznej stanowiącego:

a) oddzielne pomieszczenie albo

b) wyodrębnioną część izby ekspedycyjnej, oddzieloną od pozostałej części izby ekspedycyjnej ściankami działowymi, w tym przesuwnymi, pod warunkiem że zagwarantuje to pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, z wejściem z izby ekspedycyjnej;

2) pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego – pod warunkiem:

a) zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz

b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o wyposażenie apteki ogólnodostępnej w celu przeprowadzenia szczepień przeciwko Covid-19 i grypie, to jest to posiadanie m.in. stolika zabiegowego urządzonego i wyposażonego stosownie do zakresu przeprowadzanych szczepień ochronnych lub opieki farmaceutycznej, zestawu do wykonywania iniekcji oraz pakietów odkażających. 

Powyżej opisane zmienione wymogi lokalowe i sprzętowe apteka ogólnodostępna powinna spełnić od 1.9.2022 r. Do 1.9.2022 r. szczepienia ochronne przeciw COVID-19 lub grypie w aptekach ogólnodostępnych wykonywane są zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotychczasowych.

Postanowienia rozporządzenia są istotne dla przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, które przeprowadzają szczepienia ponieważ wprowadzają zmiany co do wymogów lokalowych i sprzętowych w celu przeprowadzania szczepień przeciwko Covid-19 i grypie.