W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1504 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.8.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2.3.2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 353), wydanego na podstawie art. 24 ust. 8 GospNierRolU.

Z nowelizacji wynika, że zamianą mogą być objęte wyłącznie nieruchomości wolne od wszelkich obciążeń, z wyjątkiem służebności. Przed zmianą wyjątek ten dotyczył tylko służebności gruntowych.

Zmieniono zasady zamiany, której może dokonać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR). Zgodnie z nowym brzmieniem § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, KOWR może dokonać zamiany na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli zamiana dotyczy przeniesienia przez ten podmiot własności nieruchomości w zamian za przeniesienie na ten podmiot przez KOWR:

  • własności nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym planie odbudowy jest przeznaczona na cele inne niż rolne lub w przypadku której w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, na którym ta nieruchomość jest położona, określony został jako inny niż rolny, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – która jest położona na terenie określonym w studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego gminy jako niezwiązany z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • własności innej niż wymieniona wyżej nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, gdy jest to uzasadnione realizacją zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wyrażoną na wniosek Dyrektora Generalnego KOWR.

Dodano wyróżniony fragment poszerzając możliwość zamiany nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w tym zakresie. Dodano też zapis, zgodnie z którym we wspomnianym wniosku o wyrażenie zgody, Dyrektor Generalny KOWR wskazuje, w szczególności realizacją jakich zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich jest uzasadniona zamiana nieruchomości.