Kierunek zmian zakłada znaczące rozszerzenie kompetencji Prezesa UOKiK oraz wzmocnienie jego pozycji instytucjonalnej. Planuje się m.in. zmianę zakładającą umożliwienie prezesowi UOKiK wymianę informacji z KNF dotyczących prowadzonych postępowań oraz_przyznanie organowi antymonopolowemu dostępu do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa. Zmiany wymuszą dostosowanie ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym [T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 621 ze zm.], ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa [T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.] i ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe [T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.].

W uzasadnieniu projektu oraz opublikowanych informacjach o przyczynach i potrzebach wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań wskazano, że projektowana zmiana wynika z konieczności poprawy skuteczności wykrywania naruszeń ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.]. Tym samym Prezes UOKiK ma uzyskać narzędzia prawne do efektywnego pozyskiwania informacji mogących stanowić dowody w prowadzonych postępowaniach antymonopolowych. W konsekwencji pozwoli to Prezesowi UOKiK na szybsze eliminowanie z obrotu niedozwolonych praktyk rynkowych. Projektowane rozwiązania mają również ułatwić nakładanie kar pieniężnych w ramach sankcji administracyjnych.