Nowe uprawnienia JST w edukacji lokalnej mogą wpłynąć na ich budżety

W istocie rzeczy wskazany projekt przewiduje w zasadzie zmianę tylko jednej regulacji prawnej, a mianowicie art. 90t ust. 4 OświatU. Według założeń projekt przewiduje następującą treść ww. regulacji:

W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Z kolei, aktualnie obowiązująca treść ww. regulacji jest następująca:

W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć różnicę w dotychczasowej i projektowanej regulacji, ale jednak takowa istnieje – na uzasadnienie czego warto przytoczyć motywy samego uzasadnienia projektu. Wynika bowiem z niego, że celem ustawy jest przywrócenie brzmienia ww. art. 90t ust. 4 OświatU sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

W praktyce zaś chodzi o zwiększenie swobody jednostek samorządu terytorialnego w definiowaniu kręgu osób objętych programami wsparcia dla dzieci i młodzieży i stworzenie możliwości poszerzenia kręgu beneficjentów tych programów w stosunku do aktualnego stanu prawnego.

Aktualnie zakres ww. pomocy jest ograniczony tylko do dzieci, w przypadku, gdy pobierają oni naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego – bez względu na miejsce zamieszkania tych dzieci i młodzieży. Natomiast wprowadzona zmiana przepisu umożliwi np. radzie gminy objęcie programem zarówno uczniów pobierających naukę na swoim terenie (np. gminy), a zamieszkałych poza jej terenem, jak i tych uczniów, którzy mieszkają na terenie danej gminy, a pobierają naukę w szkołach zlokalizowanych w innych gminach. O tym, kto może być objęty programem, będzie każdorazowo decydowała rada danej jednostki samorządu terytorialnego.

Podsumowując, wskazana nowelizacja stworzy gminom elastyczne podejście do tworzenia programów wsparcia dla dzieci i młodzieży. Rzecz jasna, zwiększenie wsparcia o nowe grupy dzieci i młodzieży będzie skutkowało zwiększonymi wydatkami budżetowymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności