W istocie rzeczy wskazany projekt przewiduje w zasadzie zmianę tylko jednej regulacji prawnej, a mianowicie art. 90t ust. 4 OświatU. Według założeń projekt przewiduje następującą treść ww. regulacji:

W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Z kolei, aktualnie obowiązująca treść ww. regulacji jest następująca:

W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć różnicę w dotychczasowej i projektowanej regulacji, ale jednak takowa istnieje – na uzasadnienie czego warto przytoczyć motywy samego uzasadnienia projektu. Wynika bowiem z niego, że celem ustawy jest przywrócenie brzmienia ww. art. 90t ust. 4 OświatU sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

W praktyce zaś chodzi o zwiększenie swobody jednostek samorządu terytorialnego w definiowaniu kręgu osób objętych programami wsparcia dla dzieci i młodzieży i stworzenie możliwości poszerzenia kręgu beneficjentów tych programów w stosunku do aktualnego stanu prawnego.

Aktualnie zakres ww. pomocy jest ograniczony tylko do dzieci, w przypadku, gdy pobierają oni naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego – bez względu na miejsce zamieszkania tych dzieci i młodzieży. Natomiast wprowadzona zmiana przepisu umożliwi np. radzie gminy objęcie programem zarówno uczniów pobierających naukę na swoim terenie (np. gminy), a zamieszkałych poza jej terenem, jak i tych uczniów, którzy mieszkają na terenie danej gminy, a pobierają naukę w szkołach zlokalizowanych w innych gminach. O tym, kto może być objęty programem, będzie każdorazowo decydowała rada danej jednostki samorządu terytorialnego.

Podsumowując, wskazana nowelizacja stworzy gminom elastyczne podejście do tworzenia programów wsparcia dla dzieci i młodzieży. Rzecz jasna, zwiększenie wsparcia o nowe grupy dzieci i młodzieży będzie skutkowało zwiększonymi wydatkami budżetowymi.