Podstawa ujawnienia danych w rejestrze to, m.in.:

1) dokument, np. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) decyzja, postanowienie lub inne orzeczenie, które jest ostateczne;

3) prawomocny wyrok, postanowienie lub mandat karny wydanego na podstawie przepisów ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) lub ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137)

4) bezpośrednio z przepisu prawa.

Wysokość należności, która będzie mogła być ujawniona w rejestrze jednego zobowiązanego musi być nie mniejsza niż 5000 zł (wszystkie należności zobowiązanego wraz z odsetkami).

Tryb ujawnienia danych

Zanim dane w rejestrze zostaną ujawnione wierzyciel, jest obowiązany doręczyć zobowiązanemu zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Zawiadomienie może być doręczone wraz z pisemnym upomnieniem wzywającym do wykonania obowiązku. Po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia dane dotyczącego zobowiązanego zostaną ujawnione w rejestrze.

Postępowanie egzekucyjne będzie mogło być wszczęte po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia . Okres 30-dniowy, po upływie którego możliwe będzie ujawnienie przez wierzyciela zobowiązanego, ma na celu umożliwienie dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości w zakresie jej istnienia, wysokości lub wymagalności przed przekazaniem informacji o zaległości.

Ważne
Zobowiązany ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może dotyczyć kwestii zagrożenia ujawnienia w rejestrze oraz samego wprowadzenia do rejestru danych. W sprzeciwie zobowiązany może kwestionować istnienie należności, jej wysokość lub wysokość odsetek, zobowiązany musi określić swoje żądanie oraz podać argumentację i dowody potwierdzające stanowisko zobowiązanego. Termin na wniesienie sprzeciwu przysługuje od dnia doręczenia zawiadomienia i trwa przez cały okres przez który dane znajdują się w rejestrze. Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje wszczęcia i prowadzenia egzekucji.

Uwzględnienie przez wierzyciela sprzeciwu skutkuje albo wykreśleniem zobowiązanego z rejestru albo stosową zmianą danych zawartych w rejestrze. Wierzyciel odmawia uwzględnienia sprzeciwu w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do organu odwoławczego oraz skarga do sądu administracyjnego w sprawie postanowienia w przedmiocie rozpoznania zażalenia.

Jeżeli okoliczność, na której oparto sprzeciw, jest lub była przedmiotem rozpatrzenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym lub sądowym albo zobowiązany kwestionuje w całości lub w części wymagalność należności pieniężnej, z uwagi na jej wysokość ustaloną lub określoną w decyzji, postanowieniu lub innym orzeczeniu, od którego przysługują środki zaskarżenia wierzyciel wyda postanowienie o niedopuszczalności zgłoszonego sprzeciwu.

Dane, która znajdują się w rejestrze dotyczą:

1) dane zobowiązanego będącego:

a) osobą fizyczną, obejmujące imię i nazwisko, PESEL jeżeli został nadany, datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;

b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, obejmujące: imię i nazwisko, firmę, numer PESEL, jeżeli został nadany, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);

c) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, obejmujące: firmę lub nazwę, NIP lub numer REGON;

d) nierezydentem;

2) oznaczenia wierzyciela;

3) wysokości należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, jeżeli pobiera się odsetki, wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności;

4) inne dane, te które wierzyciel zna, lub które mogą dotyczyć, m.in.: odroczenia terminu zapłaty należności pieniężnej, rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej, wszczęcia postępowania upadłościowego, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego albo postępowania sądowoadministracyjnego, jeżeli wszczęcie nastąpiło po ujawnieniu danych, wniesienia sprzeciwu, śmierci lub ustania bytu prawnego zobowiązanego.

Ważne
Dane do rejestru wprowadza wierzyciel. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, organy wykonawcze będą mogły wprowadzać dane do rejestru tylko jeżeli posiadają zgodę wyrażoną w stosownej uchwale, odpowiednio rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa. Uchwała musi określać rodzaj należności pieniężnej jednostki samorządu terytorialnego o której dane są przekazywane do rejestru.

Nie wprowadza się do rejestru danych, w przypadku wniesienia przez zobowiązanego skargi do sądu administracyjnego na ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie aż do czasu zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Wierzyciel ma również obowiązek w terminie 7 dni wprowadzić do rejestru dane w przypadku ich zmiany lub wykreślić te dane, termin ten biegnie od dnia w którym wierzyciel dowiedział się o okolicznościach uzasadniających stosowną zmianę lub wykreślenie z rejestru.

Wykreślenie z rejestru może nastąpić w przypadku wygaśnięcia obowiązku zapłaty należności, uwzględnienia sprzeciwu, niespełnieniu warunków do wpisu do rejestru, utraty wykonalności wyroku, postanowienia.

Artykuł 3 ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U z 2017 r. poz. 933) – wejście w życie od 1 stycznia 2018 r.