Nowe terminy dla sprawozdawczości JST w 2022 r. – projekt rozporządzenia

Delegacja ustawowa do wydania ww. rozporządzenia wynika z przepisu tzw. tarczy antykryzysowej czyli art. 15zzh ust. 1 KoronawirusU. Wskazany projekt zawiera bardzo istotne zmiany m.in. z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. Mianowicie, chodzi o dodanie w InneTermSprawozdR – nowej jednostki redakcyjnej ujętej w § 4b o treści:

Terminy określone w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r., przedłuża się o 30 dni.

Skoro wskazany projekt przepisu odnosi się do przepisów art. 270 ust. 1 i 4 FinPubU, to warto przytoczyć ich treść, która aktualnie jest następująca:

1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

(….)

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zatem, wskazane terminy:

  1. do 31 maja (na przekazanie organowi stanowiącemu przez zarząd sprawozdania finansowego) oraz
  2. do dnia 30 czerwca (na rozpoznanie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu)

– miałyby ulec wydłużeniu o 30 dni.

Warto jeszcze wspomnieć o motywach wprowadzanych zmian, które podano w uzasadnieniu ww. projektu. Tamże wskazano, że zmiany zaproponowane w projekcie wynikają z trudnej do przewidzenia dynamiki i skutków trwającej pandemii, w szczególności prognozy „piątej fali” epidemii COVID-19. W związku z tym duża część jednostek może mieć problemy z terminowym wykonywaniem ww. obowiązków (absencja pracowników), pomimo że charakteryzują się one wysokim stopniem elektronizacji procesów. Dalej podkreślono, że wydanie projektowanego rozporządzenia wynika dodatkowo z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych, obecnie mocno zaangażowane we wdrażanie zasad nowego systemu podatkowego. W postulatach tych wskazywano, że ze względu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, wskazane jest przesunięcie m.in. terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Podsumowując, wskazane rozwiązania legislacyjne należy ocenić pozytywnie. Z pewnością spotkają się z pozytywnym odbiorem ze strony jednostek samorządu terytorialnego w tak trudnym okresie kolejnych zagrożeń związanych z COVID-19.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności