W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazały się w dniu 24.5.2021 r. dwa obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, tj.:

  1. obwieszczenie z 19.5.2021 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
  2. obwieszczenie z 19.5.2021 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu.

Podstawą do wydania obu obwieszczeń są stosowne regulacje prawne PromZatrU.

Na mocy pierwszego ze wskazanych obwieszczeń została ustalona nowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych, w tym:

  1. 1240,80 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, 
  2. 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zmiana jest podyktowana waloryzacją i wejdzie w życie od 1.6.2021 r.

Z kolei, na mocy drugiego obwieszczenia zostały ustalone od 1.6.2021 r. nowe wyższe stawki dwóch typów świadczeń, tj.:

  1. kwoty premii, o której mowa w art. 66l ust. 4 PromZatrU – wyniesie 1659,20 zł;
  2. maksymalnej kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 66l ust. 6 pkt 1 PromZatrU, wyniesie 663,90 zł, a maksymalna kwota miesięcznej transzy wyniesie 110,90 zł.

Podobnie, jak w przypadku zasiłku dla bezrobotnych wspomniane świadczenia wzrastają wskutek waloryzacji.

Warto wspomnieć, że ww. świadczenia mają związek ze specjalnym bonem stażowym przyznawanym przez starostę dla bezrobotnych do 30 roku życia – w celu odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Wspomniana premia to specjalne świadczenie dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy.

Wzrost wysokości ww. świadczeń, czyli zasiłku dla bezrobotnych i podanych premii oraz ryczałtów, wiąże się bezpośrednio ze zwiększonymi wydatkami. Wydatki te finansowane są z Funduszu Pracy. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Środkami dysponuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Finalnie jednak dystrybucją ww. świadczeń zajmują się lokalnie starostowie, a w ich imieniu powiatowe urzędu pracy. Jak zaś wynika z art. 9 ust. 1 PromZatrU – do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia (pkt 13). Zatem, ostatecznie rozdysponowanie środków odbywa się na poziomie samorządowym, co wiąże się dla powiatów z potrzebą aktualizacji danych, a przede wszystkim koniecznością wykonania wielu dodatkowych czynności dostosowawczych do nowych wymogów z ww. obwieszczeń. Urzędy pracy, a przede wszystkim ich kierownicy, muszą więc zachować ostrożność wraz z wejściem w życie nowych stawek. Podmioty te, należące do sektora finansów publicznych, obowiązuje bowiem dyscyplina budżetowa i muszą przestrzegać ram finansowych wyznaczonych przez przepisy bezwzględnie obowiązujące.